Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van FDL BV, Elektrotechnische Groothandel te Leeuwarden
 
 
Art. I. ALGEMEEN
1. Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden.
2. Onder "de wederpartij" / "de huurder" wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon, die met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.
3. De door de wederpartij gehanteerde eigen voorwaarden blijven onverlet voor zover niet in strijd met de onderhavige voorwaarden. In dat geval zullen onze voorwaarden te allen tijde voorrang hebben, zelfs indien anderszins voorrang bedongen is.
 
Art. II. AANBIEDINGEN
1. Alle door ons gedane aanbiedingen en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2. Een aanbieding, eventueel vergezeld van begrotingen, plannen, catalogi of andere bescheiden, mag zonder onze toestemming niet vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage worden gegeven.
3. Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht ons niet tot acceptatie van een order. Niet-acceptatie wordt door ons zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 14 dagen aan de wederpartij ter kennis gebracht.
4. De in onze aanbiedingen en/of (andere) documentatie vermelde maten, gewichten, technische gegevens en weergegeven afbeeldingen hebben uitsluitend tot doel een indicatie te geven van de te verwachten kwaliteit van de te leveren goederen. Alle gebruikelijke alsmede geringe kwaliteits- en/of kleurverschillen worden door de wederpartij uitdrukkelijk aanvaard en geven nimmer enige aanleiding tot reclame, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk een garantie wordt verstrekt.
5. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, danwel onder rembours te leveren.
 
Art. III. OVEREENKOMST
1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met ons eerst dan tot stand nadat wij een opdracht schriftelijk hebben aanvaard, respectievelijk hebben bevestigd, waarbij de datum van de bevestiging bepalend is. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist weer te geven, tenzij de wederpartij daartegen onmiddellijk schriftelijk geprotesteerd heeft.
2. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd. Wij zijn alsdan gerechtigd de overeengekomen levertijd in redelijkheid te wijzigen. Alle extra kosten in deze zijn voor rekening van de wederpartij.
3. Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 8 dagen.
4. Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij - uitsluitend te onzer beoordeling - voldoende kredietwaardig schijnt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.
5. Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betalings-, als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.
 6. Wij zijn bevoegd om - indien wij dit noodzakelijk, danwel wenselijk achten - voor een juiste uitvoering van de ons verstrekte opdracht en na overleg met de wederpartij, bij uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.
7. Mondelinge toezeggingen door, en afspraken met ondergeschikten van de opdrachtnemer binden de opdrachtnemer dan nadat en voor zover zij door hem schriftelijk zijn bevestigd.
 
Art. IV. PRIJZEN
1. Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen:
- gebaseerd op levering af ons bedrijf, magazijn of andere opslagplaats, naar een plaats van bestemming binnen Nederland,
- exclusief B.T.W., invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten.
- exclusief de kosten van verpakking, in- en uitlading en vervoer,
- vermeld in Euro; eventuele koerswijzigingen worden doorberekend.
Ingeval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren zijn wij gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen; een en ander met inachtneming van de eventueel terzake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging moeten worden vermeld.
 
Art. V. LEVERING
1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering aan huis/bedrijf van de wederpartij.
Franco levering geschiedt alleen voor orders welke een nader vast te stellen bedrag te boven gaan, tenzij dit door ons met de wederpartij anders is overeengekomen.
2. De wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering, doch in elk geval binnen 8 dagen, op eventuele tekorten en/of beschadigingen te controleren, danwel deze controle uit te voeren na mededeling onzerzijds dat de goederen ter beschikking van de wederpartij staan, zulks op straffe van verval van het recht van reclame.
3. Eventuele tekorten en/of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij aflevering aanwezig zijn, dient de wederpartij op de afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames dienaangaande niet meer in behandeling genomen.
4. Wij zijn gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke wij afzonderlijk kunnen factureren.
5. Opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen of herbevestigd.
6. Wanneer de goederen na het verstrijken van de levertijd door de wederpartij niet zijn afgenomen, staan zij te zijner beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico. Tevens behouden wij ons het recht voor om over te gaan tot ontbinding van de overeenkomst en de goederen aan derden te verkopen. Het verschil tussen de oorspronkelijke prijs en de met derden overeengekomen prijs zal als schade opvorderbaar zijn.
 
Art. VI. TRANSPORT / RISICO
1. De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzing door de wederpartij aan ons is verstrekt, door ons als goed huisvader/koopman bepaald.
2. Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake het transport / de verzending, worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.
3. Wij zijn gerechtigd voor duurzame verpakkingsmaterialen een vergoeding in rekening te brengen, welke op de factuur wordt vermeld. Wanneer wij dergelijke vergoeding in rekening brengen, zal deze verrekend worden na retourzending in onbeschadigde staat.
4. In bruikleen verstrekte haspels dienen franco naar een door ons op te geven adres te worden geretourneerd.
 
Art. VII. OVERMACHT
1. Onder "overmacht" wordt ten deze verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd.
2. Indien naar ons oordeel de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.
3. Is naar ons oordeel de overmachtsituatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.
4. Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmachtveroorzakende omstandigheid is gebleken.
5. De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.
 
Art. VIII. INTELLECTUELE EIGENDOM
1. Alle tekeningen, mallen, litho's, ontwerpen, schetsen, modellen en dergelijke, door of namens ons bij de uitvoering van de overeenkomst vervaardigd, blijven ons onvervreemdbaar eigendom, evenals het recht om daarvan gebruik te maken. Dit op straffe van een dwangsom.
2. Wederpartij garandeert ons te allen tijde dat het gebruik van door wederpartij verstrekte gegevens of anderszins, ons niet in strijd zal brengen met wettelijke voorschriften of beschermde rechten van derden.
3. Wederpartij vrijwaart ons volledig voor alle directe en indirecte gevolgen van aanspraken welke derden jegens ons geldend zouden mogen maken uit hoofde van schending van de in punt 2 van dit hoofdstuk genoemde garantie.
 
Art. IX. AANSPRAKELIJKHEID
1. Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit, voor zover die niet in de Wet geregeld is.
2. Onze aansprakelijkheid zal het totale bedrag van de betreffende order nooit te boven gaan.
3.  Behoudens de algemeen geldende wettelijke bepalingen van openbare orde en goede trouw, zijn wij niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerend of onroerend goed, danwel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden.
4. In ieder geval zijn wij niet aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt door het gebruik van het geleverde of door de ongeschiktheid daarvan voor het doet waarvoor de wederpartij het heeft aangeschaft.
 
5. Wij zijn niet aansprakelijk voor opzet en/of grove schuld van niet-leidinggevende ondergeschikten.
 
6. Alle ondergeschikten van ons kunnen zich tegenover de afnemer en zonodig ook tegenover derden op gelijke voet als wij beroepen op bovenstaande bepalingen.
 
Art. X. RECLAMES
1. Eventuele reclames worden door ons slechts in behandeling genomen indien zij ons rechtstreeks binnen 8 werkdagen na levering van de betreffende prestatie schriftelijk, vergezeld van de betrokken paklijst, hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten.
2. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 8 werkdagen na de factuurdatum.
3. Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door ons in behandeling genomen.
4. Indien de reclame door ons gegrond wordt bevonden, zijn wij uitsluitend verplicht alsnog een overeen gekomen prestatie te leveren.
5. Slechts indien en voorzover de reclame gegrond bevonden wordt, schort dit de betalingsverplichting van de wederpartij op tot het moment waarop de reclame is afgewikkeld.
6. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na onze voorafgaande toestemming, onder door ons te bepalen voorwaarden. Indien en voorzover retournering van het geleverde is toegestaan, dient dit te geschieden onder vermelding van het retournummer.
7. Indien goederen door de afnemer zijn gemonteerd of verwerkt is reclamatie - ongeacht op welke grond, het geval van verkeerde levering daaronder inbegrepen - niet meer toegestaan, ook al wordt deze binnen de gestelde termijn ingediend: in zodanige gevallen zijn wij tot generlei tegemoetkoming van welke aard ook gehouden.
8. Mondelinge reclamaties en reclamaties welke worden ingediend na het verstrijken van genoemde termijn, worden niet geaccepteerd. Op goederen, van onze magazijnen afgehaald, worden alleen direct bij de afgifte gedane reclamaties in behandeling genomen. Onverpakte goederen, indien bij aflevering beschadigd, dienen door de afnemer te worden geweigerd.
9. Indien goederen, welke onder fabrieks- of importeursgarantie geleverd zijn, worden geretourneerd ter beoordeling van de garantie door de betrokken fabrikant of importeur, kunnen kosten, welke daarbij eventueel voor ons ontstaan, aan de afnemer in rekening worden gebracht.
10.Indien sprake is van aan ons ter reparatie geretourneerde goederen zonder dat van een reclamatie sprake is, blijven deze goederen aangemerkt als met alle daaraan verbonden gevolgen aan de afnemer geleverd te zijn, terwijl de (eventuele) kosten van reparatie en transport aan de afnemer in rekening worden gebracht.
11. Indien wij dat redelijk achten kunnen door ons geleverde goederen om andere dan de hiervoor vermelde redenen door ons worden retour-genomen en gecrediteerd, mits de datum van aflevering niet ouder is dan 30 dagen, de goederen zich nog in oorspronkelijke staat en verpakking bevinden en behoren tot ons voorraadassortiment; derhalve worden speciaal voor onze afnemer bestelde goederen in geen geval retour genomen. Indien zich een geval als hier bedoeld voordoet, kunnen wij de afnemer belasten voor zogenaamde "krediteringskosten". Er wordt één bedrag in rekening gebracht met als omschrijving "krediteringskosten" (omvattende vracht- en administratiekosten).
 
Art. XI. GARANTIE
1. Met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen, verlenen wij uitsluitend schriftelijke garantie m.b.t. de door ons geleverde producten. Overigens verlenen wij slechts die garantie welke de leverancier van de onderhavige producten aan ons verleent, met dien verstande dat wij nimmer gehouden zullen zijn tot enige andere prestatie dan, op verzoek van de wederpartij, onze rechten in deze aan de wederpartij over te dragen onder bijlevering van de betreffende garantiebewijzen.
2. De garantie beperkt zich tot fabrieksfouten en omvat dus niet storingen die hun oorzaak hebben in enige vorm van slijtage of verbruik onderhevige onderdelen van het geleverde.
3. Op van derden betrokken onderdelen of bijvoegingen wordt door ons niet langer garantie verleend, dan deze derden-leverancier aan ons verleent.
4. De garantie vervalt, indien door de wederpartij en/of door hem ingeschakelde derden, op ondeskundige wijze gebruik gemaakt wordt van het geleverde.
5. De garantie vervalt eveneens, indien door de wederpartij en/of door hem ingeschakelde derden werkzaamheden c.q. wijzigingen aan het geleverde worden uitgevoerd.
6. Vervangen wij ter voldoening aan onze garantieverplichting onderdelen, dan worden de vervangen onderdelen ons eigendom.
7. Voldoet de wederpartij niet, gedeeltelijk niet, danwel niet tijdig aan enig uit de tussen partijen gesloten overeenkomst voortvloeiende verplichting, dan zijn wij niet gehouden tot garantie, zolang die situatie voortduurt.
 
Art. XII. EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. Geleverde goederen blijven ons eigendom, tot het moment waarop al onze krachtens overeenkomst verrichte leveranties en werkzaamheden c.q. nog te verrichten leveranties en werkzaamheden, met inbegrip van rente en kosten door de wederpartij zijn betaald. Ingeval van surséance van betaling, faillissement, opschorting van betaling, liquidatie van de wederpartij, of overlijden wanneer de wederpartij een natuurlijk persoon is, zijn wij gerechtigd de order zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren en het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te vorderen. Annulering en terugname laten ons recht op vergoeding voor verlies of schade onverlet. In deze gevallen zal elke vordering van ons op de wederpartij direct en volledig opeisbaar zijn.
2. De goederen kunnen door de wederpartij in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde.
3. Tot zekerheid voor correcte betaling van al onze vorderingen, uit welke hoofde dan ook, verkrijgen wij bovendien eigendomsrecht tot zekerheid - door het ontstaan der vordering - op al die goederen waarin de door ons geleverde stoffen zijn verwerkt, danwel waarvan zij deel uitmaken. Na definitieve invoering van het NBW geldt fiduciaire eigendom als bezitloos pandrecht.
4. De eigendom van de door ons aan afnemer geleverde zaken gaat pas op de afnemer over als deze alles heeft voldaan hetgeen wij uit hoofde van alle verkoopovereenkomsten met de afnemer en in dat kader verrichte diensten of werkzaamheden te vorderen mochten hebben of krijgen.
5.  Wij raken het (voorbehouden) eigendom niet kwijt indien en/of doordat de afnemer van ons ontvangen zaken ver- of bewerkt. De afnemer gaat bedoelde zaken in elk geval - automatisch - houden voor ons.
6. De afnemer is uitsluitend bevoegd de onder de eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken te verkopen in de normale bedrijfsuitoefening. Hij is derhalve niet bevoegd de zaken op enige wijze te bezwaren en/of in (ver)bruikleen en/of uit handen te geven.
7. Indien en voor zover door ons geen betaling is verkregen van opeisbare vorderingen waarvoor wij ons de eigendom van geleverde zaken hebben voorbehouden, zijn wij gerechtigd zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst direct te beëindigen en worden wij, voor zover nodig, reeds nu voor alsdan onherroepelijk door afnemer gemachtigd om haar zaken terug te nemen en is afnemer verplicht ons in dat kader toegang te verlenen tot alle in afnemers onderneming in gebruik zijnde ruimten, een en ander onverminderd ons recht om van afnemer schadevergoeding te vorderen.
8. Ook in geval van opschorting van betaling, aanvraag van surseance van betaling, faillissement of liquidatie van zaken van afnemer hebben wij het in sub 7 omschreven recht.
In geval van beslaglegging, dan wel surseance van betaling c.q. faillissement van de afnemer, is deze gehouden jegens de beslagleggende deurwaarder c.q. de bewindvoerder/curator melding te maken van het eigendomsvoorbehoud.
9. Wij mogen steeds, zolang de onderhavige zaak niet geheel mocht zijn betaald, voor wij tot levering overgaan een bankgarantie, althans een daarmee gelijk te stellen zekerheid als waarborg voor de betaling van het verschuldigde, respectievelijk van hetgeen na aflevering verschuldigd zal worden, verlangen. Afnemer is alsdan verplicht deze zekerheid te stellen.
10. Zolang de in sub 9. bedoelde zekerheid niet is gesteld, kunnen wij de aflevering opschorten en/of de overeenkomsten zonder gerechtelijke tussenkomst voor ontbonden verklaren, onverminderd ons recht op nakoming en/of schadevergoeding.
 
Art. XIII. BETALING
1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling contant bij (af)levering te geschieden zonder enige korting, of middels storting of overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening binnen 30 dagen na factuurdatum.
De op onze bank-/giro-afschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.
 2. Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door ons gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.
3. Ingeval de wederpartij:
A. instaat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient danwel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd,
B. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld,
C. enige uit kracht der Wet of van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt,
D. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen,
E overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, 
daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, danwel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf, hebben wij door het enkel plaatsgrijpen van een der opgemelde omstandigheden het recht, hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat enige rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door ons verleende diensten, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd ons recht op vergoeding van kosten, schade en interessen.
4. De afnemer is gehouden ons spontaan en onverwijld van eventuele - te verwachten - betalingsproblemen schriftelijk op de hoogte te stellen. In geval van betalingsachterstand is de afnemer gehouden ons desverzocht schriftelijk te informeren over zijn financiële omstandigheden.
5. Indien het factuurbedrag ten dage der opeisbaarheid niet volledig is betaald, zal afnemer in verzuim zijn door het enkele verloop van de betalingstermijn zonder dat sommatie of ingebrekestelling is vereist. Wij zijn alsdan gerechtigd om zonder enige rechterlijke tussenkomst de onderhavige overeenkomsten te ontbinden. Voorts is afnemer dan gehouden alle kosten te vergoeden die wij direct of indirect maken ter incasso van de openstaande bedragen:
- met name komen ten laste van de afnemer: declaraties van advocaten en procureurs, zowel in, als buiten recht, voor zover zij de door de rechter geliquideerde bedragen te boven gaan, kosten van deurwaarders, zaakwaarnemers en incassobureaus alsmede alle executiekosten
- de buitengerechtelijke kosten van deze derden worden gefixeerd op vijftien procent (15%) 
van de hoofdsom, zulks met een minimum van tweehonderdvijftig (250) euro per factuur.
Ten laste van de afnemer komen eveneens de kosten van faillissementsaanvrage, alsmede de opslagkosten in geval van opschorting van levering.
 
Art. XIV. RENTE EN KOSTEN
1. Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 1,5% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.
2. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door de wederpartij verschuldigde bedrag.
 
Art. XV. TOEPASSELIJK RECHT
1. Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. De Eénvormige Wetten inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken en de totstandkoming van internationale koopovereenkomsten betreffende roerende lichamelijke zaken worden nadrukkelijk uitgesloten.
 
 
Art. XVI. GESCHILLEN
1. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de bevoegde burgerlijke rechter, tenzij de kantonrechter bevoegd is.
2.Wij zijn niettemin gerechtigd het geschil door arbitrage te laten beslechten, in welk geval wij de wederpartij daarvan schriftelijk in kennis zullen stellen. De wederpartij heeft alsdan gedurende één maand de gelegenheid om zich voor beslechting door de burgerlijke rechter uit te spreken.
3.Ingeval het geschil beslecht wordt door arbitrage zullen drie scheidslieden rechtspreken als goede mannen naar billijkheid.Benoeming van de scheidslieden geschiedt aldus dat elk van partijen er één benoemt en de derde wordt benoemd door de twee reeds benoemde scheidslieden tezamen. De kosten van de scheidslieden en hun honorarium komen ten laste van partijen zodanig als scheidslieden zullen bepalen. Voorzover daarvan in het vorenstaande niet is afgeweken, zijn de bepalingen van Boek IV van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van toepassing.
 
Art. XVII. BIJZONDERE BEPALINGEN TERZAKE VAN VERHUUR
1. De verhuurder verbindt zich aan de huurder het hierna gespecificeerde materiaal ten gebruike in huur af te staan, gelijk de huurder zich verbindt dit materiaal van verhuurder ten gebruike in huur aan te nemen. De huurder verbindt zich de overeengekomen huurprijs en de uit deze overeenkomst voortvloeiende vergoedingen en kosten te betalen en het gehuurde na beëindiging van de huurtijd terug te leveren, een en ander met inachtneming van het hierna bepaalde.
2. De huur wordt aangegaan voor een door partijen overeengekomen minimale periode, vangt aan op de dag als hiervoren voor de aflevering van het verhuurde bepaald en eindigt op de dag, waarop het verhuurde in zijn geheel is terugontvangen, geldende een gedeelte van een week voor een gehele week. Zulks echter met dien verstande, dat wanneer het verhuurde binnen de bepaalde huurtijd wordt teruggeleverd, de huursom over de gehele overeengekomen huurtijd verschuldigd is. Indien derhalve het gehuurde door welke oorzaak ook niet op de datum voor aflevering bepaald door de huurder wordt afgehaald, is niettemin de huursom sedert die datum verschuldigd.
3. Het vervoer, transport, alsmede het laden en lossen van verhuurd materiaal vindt plaats door en voor rekening en risico van de huurder. Transportverzekering, alsmede t.z.t. het terugtransport, laad- en loskosten, eventuele demontage en hermontage kosten komen eveneens voor rekening en risico van de huurder. Indien de verhuurder bij het einde van de huur verlangt dat het verhuurde materiaal naar een ander dan de overeengekomen plaats wordt gezonden, is de huurder gehouden hieraan te voldoen, doch hij heeft in dat geval slechts te betalen de vrachtkosten berekend tot de plaats, welke oorspronkelijk was overeengekomen. Wanneer met het gehuurde tijdens de huur in verband met opslag of anderszins van openbaar terrein of in het algemeen van een terrein dat aan een ander toebehoort of bij een ander in gebruik of beheer is, gebruik wordt gemaakt, is de huurder verplicht ervoor zorg te dragen dat door de rechthebbende de nodige toestemming of vergunning wordt verleend. Een dergelijk gebruik geschiedt geheel voor rekening en risico van de huurder, die de verhuurder zal vrijwaren ter zake van iedere aansprakelijkheid jegens derden.
4. Verhuurder moet het verhuurde materiaal in goede staat afgeven. Huurder heeft het recht het gehuurde materiaal voor verzending of afhaling te keuren of te doen keuren. Indien de huurder van dit recht geen gebruik heeft gemaakt, wordt het geacht in goede staat, volledig en volgens afspraak te zijn afgeleverd. 
5. Huurder is verplicht het gehuurde materiaal gedurende de huur als een goed huisvader te beheren en te onderhouden. Alle nodige reparaties zullen op zijn kosten worden uitgevoerd, na schriftelijke toestemming van de verhuurder. Huurder verbindt zich het gehuurde materiaal in geen opzicht te overbelasten. Waardevermindering, reparaties en vernieuwing, onvoldoende onderhoud, onvakkundig gebruik, ook al is een en ander gebleken resp. noodzakelijk gebleken na afloop van de huur, komen voor rekening van de huurder. Verhuurder heeft tijdens de huur te allen tijde het recht het materiaal te controleren of te doen controleren. Niet uitoefening van deze controle doet geen afbreuk aan de rechten van verhuurder. De huurder moet voor behoorlijke bewaking van het gehuurde, ook buiten de werkuren, zorg dragen. Hij is aansprakelijk voor beschadiging en diefstallen.
6. Gedurende de huur is het gehele risico inclusief het transportrisico van het gehuurde materiaal voor rekening van huurder, onverschillig door welke gebeurtenis, handeling of niet-handeling de beschadiging of het verloren gaan zou zijn veroorzaakt, derhalve ook in geval van overmacht. Schade uit dien hoofde aan het gehuurde materiaal ontstaan, is huurder verplicht aan verhuurder te vergoeden op basis van vervangings-waarde. Huurder is verplicht de huurprijs door te betalen totdat hij de schade aan verhuurder heeft vergoed.
7.1 Indien het gehuurde materiaal na het einde van de huurtijd door de huurder om welke reden dan ook niet in geheel onbeschadigde toestand aan de verhuurder wordt en/of is teruggeleverd, verplicht de huurder zich aan de verhuurder te vergoeden de kosten die de verhuurder voor het herstel van de schade aan het door hem te kiezen herstelbedrijf heeft moeten betalen, tegen overlegging aan de huurder van de betreffende gespecificeerde rekening.
7.2 Gedurende de periode, die nodig is voor genoemd herstel van schade, verplicht de huurder zich de overeen gekomen huurprijs door te betalen.
8. Huurder is verplicht verhuurder te vrijwaren tegen alle vorderingen tot vergoeding van schade, tijdens de huur aan derden berokkend door het gehuurde dan wel door het gebruik van het gehuurde.
9. De huurder is verplicht het gehuurde materiaal na het einde van de huurtijd in geheel onbeschadigde staat terug te leveren.
10. Indien het gehuurde materiaal in het buitenland gebruikt zal worden, hetgeen slechts mogelijk is met uitdrukkelijke schriftelijke instemming van de verhuurder, zijn alle extra risico's die uit dat gebruik in het buitenland voortvloeien, voor rekening van huurder. De verhuurder is gerechtigd om een waarborg, dan wel een bankgarantie te verlangen.
11. De verhuurder draagt geen verdere aansprakelijkheid dan in deze overeenkomst is bepaald.
De verhuurder zal derhalve in geen geval voor enig zichtbaar, verborgen of niet-verborgen gebrek aansprakelijk kunnen worden gesteld. De huurder heeft met name geen recht om betaling van de huurprijs te weigeren, dan wel de ontbinding van de huurovereenkomst en/of schadevergoeding te vorderen op grond van beweerde wanprestatie aan de zijde van verhuurder, behoudens indien deze wanprestatie is te wijten aan opzet aan de zijde van verhuurder zelf; aldus draagt de verhuurder geen aansprakelijkheid voor welke schade dan ook door de huurder geleden tengevolge van overmacht, stoornis in het bedrijf van de verhuurder, verzuim of vertraging in de levering, vervanging of herstel indien deze nodig zijn geweest als gevolg van normale slijtage van het verhuurde en gebeurlijkheden van welke aard dan ook.
12. Huurder mag aan niemand enig recht op het gehuurde materiaal verlenen of het gehuurde materiaal aan derden onderverhuren of zijn rechten uit deze overeenkomst voortvloeiende, geheel of gedeeltelijk aan derden overdragen.
 
Art. XVIII. BIJZONDERE BEPALINGEN TERZAKE VAN HET GEBRUIK VAN INTERNETSITE
1. Definities
A. De website:
Het binnen Internet - of enig ander door ons te verkiezen netwerk - gerealiseerde/te realiseren elektronisch berichten- en informatieverkeer, voorzover opgezet door, afkomstig van en onderhouden door ons.
B. Gebruiker:
De afnemer van diensten van de website (het binnen Internet - of enig ander door ons te verkiezen netwerk - gerealiseerde/te realiseren elektronisch berichten- en informatieverkeer), en in het algemeen diegene die inlogt op de website telkens mits die door ons is toegelaten, zoals installatiebedrijven en dergelijke.
C. Gebruikersrecht:
Het recht om in onze website opgeslagen gegevens uitsluitend te gebruiken ten behoeve van de in de onderneming van de Gebruiker toe te passen bestel-/nazoek- en calculatieactiviteit, zoals bepaald in punt 3.D. Informatie:
Elke afbeelding en elke tekst en elk cijfer en alle combinatie van deze, verkregen via de website.
E. Handleiding:
Een door ons uit te geven gebruiksaanwijzing betreffende onze website, welke gebruiksaanwijzing te allen tijde door ons zal kunnen worden vervangen, c.q. aangepast.
2. Gebruik; Duur; Beëindiging 
De gebruiksfaciliteit vangt aan op de datum dat de toegangscode wordt verstrekt en duurt voor onbepaalde tijd. Het gebruiksrecht kan wederzijds te allen tijde worden beëindigd, zonder een motivering behoeft te worden verstrekt.
 3. Gebruiksrecht
A. Auteursrecht
Het is niet toegestaan Informatie in enigerlei vorm geheel of gedeeltelijk te kopiëren, of aan derden ter beschikking te stellen of derden daarvan kennis te laten nemen.
B.Wij zijn te allen tijde gerechtigd het gebruik van de website (nader) te reglementeren op een wijze als door ons te bepalen.
C. Indien onverhoopt een situatie zou ontstaan, waarin de website en/of Informatie gebruikt wordt voor andere doeleinden dan die waarvoor de toelating is verleend (zulks ter uitsluitende beoordeling van ons), respectievelijk een situatie waarin sprake is van één of meer overtredingen van de ingevolge het gebruiksrecht voor de Gebruiker geldende bepalingen, of van enigerlei bij of krachtens de wet geldende bepaling, of van onrechtmatig handelen (tegenover wie dan ook), zullen wij de toelating tot de website definitief kunnen beëindigen (derhalve zonder dat aan Gebruiker een nieuw voorstel inzake het gebruik wordt aangeboden), indien de Gebruiker niet binnen de door ons te bepalen en te stellen termijn vorenbedoelde situatie doet ophouden, resp. volledig aan zijn verplichtingen voldoet. Het bepaalde in dit artikellid laat onverlet het hoofdbeginsel, vervat in punt 2.
D. De Gebruiker krijgt de beschikking over een toegangscode, welke alleen aan de Gebruiker bekend is. De Gebruiker is verantwoordelijk voor geheimhouding van de code en draagt alle gevolgen (geen enkel gevolg uitgesloten) van het gebruik dat daarvan, ook buiten zijn controle, wordt gemaakt. Het is ons te allen tijde toegestaan de mogelijkheid van Gebruiker om onze website te raadplegen, of de faciliteiten daarvan te gebruiken tijdelijk of blijvend ongedaan te maken, waarvan alsdan Gebruiker schriftelijk op de hoogte zal worden gesteld.
4. Aansluiting
A. De Gebruiker verzorgt voor eigen rekening en risico de eigen aansluiting op Internet en de website, zulks nadat de in punt 3 bedoelde toegangscode door ons aan de Gebruiker is toegekend. Indien de Gebruiker over een langere periode geen gebruik maakt van zijn toegang, hebben wij het recht om de toegang te blokkeren. De Gebruiker draagt geheel zelf de kosten (inclusief de operationele kosten), welke aan het gebruik van Internet en de website (kunnen) zijn verbonden. Na schriftelijke mededeling van de Gebruiker aan ons, zullen wij op verzoek van de Gebruiker een toegekende toegangscode blokkeren.
B. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en het onderhoud van de hardware en de software, benodigd voor het functioneren van Internet en het raadplegen van, c.q. het inloggen op de website. De Gebruiker is zelfverantwoordelijk voor het juiste en storingvrije functioneren van zijn aansluiting op Internet en de daarbij toegepaste hardware en software.
5. Informatie
A. Wij zullen ons inspannen om de website technisch operationeel te houden. Wij staan er echter niet voor in, dat de website doorlopend en/of zonder onderbreking kan worden geraadpleegd. De Informatie is voor wat ons betreft in alle opzichten vrijblijvend. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en/of de correcte weergave daarvan en/of de volledigheid daarvan en/of de juistheid daarvan, behoudens voor zover wij bepaalde gegevens (in volstrekt overeenkomstige zin) buiten Internet en de website om uitdrukkelijk schriftelijk mocht hebben gegarandeerd.
B. Onverminderd de toepasselijkheid van het hiervoor in dit artikel bepaalde, zullen wij zoveel mogelijk bevorderen, dat de Informatie 'up-to-date is'. De Gebruiker wordt echter nadrukkelijk aangeraden de via ons buiten Internet en onze website om geleverde/te leveren schriftelijke documentatie te raadplegen.
6.  Intellectuele eigendomsrechten
De intellectuele eigendomsrechten alsmede soortgelijke rechten samenhangende met de Informatie en alle andere rechten betreffende de Informatie komen uitsluitend toe aan ons en/of onze toeleveranciers en/of de betreffende gerechtigden. Niets in deze overeenkomst strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht van zodanige rechten.
7. Aansprakelijkheid
A. Wij zullen nimmer aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan ook, voortvloeiende uit of in verband staande met het gebruik (of niet kunnen gebruiken) van de Informatie, tenzij Gebruiker kan bewijzen dat de schade het directe en voorzienbare gevolg is van opzet of grove schuld van ons.
B. Wij zullen nimmer aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan ook, voortvloeiende uit of in verband staande met het onjuist of onvolledig zijn (van de inhoud) of verkeerd weergegeven zijn van de Informatie, tenzij Gebruiker kan bewijzen dat de schade het directe en voorzienbare gevolg is van opzet of grove schuld van ons.
8. Faciliteit inzake bezorgadres
A. Met ingang van een door ons kenbaar te maken tijdstip zal voor de door ons te bepalen Gebruiker aanvullend de faciliteit gelden, dat met betrekking tot door ons aan te geven producten c.q. productgroepen door de Gebruiker bestellingen bij ons via de website kunnen worden geplaatst en voorts dat zonder voorafgaande toestemming van ons na het opgeven van bestellingen via de website incidenteel afwijkende bezorgadressen kunnen worden opgegeven, andere derhalve dan het eigen adres van de Gebruiker, mits het in dit artikellid bedoelde andere adres van te voren schriftelijk door de Gebruiker als eventueel ander adres in de zin van dit artikellid aan ons is opgegeven en mits dit eventuele andere adres door ons is geaccordeerd en vervolgens in onze administratie is verwerkt. Alle (af)leveringen door ons aan het hiervoor in dit artikellid bedoelde andere adres, c.q. de andere adressen gelden als juiste (af)leveringen, dit mede in die zin dat de Gebruiker niet achteraf kan stellen, dat (af)geleverd had moeten worden aan een ander adres. De in dit artikellid bedoelde aanvullende faciliteit kan te allen tijde door ons zonder inachtneming van een opzeggingstermijn en zonder dat de opgave van een motivering kan worden verlangd worden beëindigd.
B Wij behouden ons het recht voor om op elk door ons te bepalen tijdstip en m.i.v. een door ons kenbaar te maken datum bepaalde orders en/of bepaalde goederen en/of bestellingen beneden een bepaalde waarde en/of bestellingen boven een bepaalde waarde van de in dit artikel bedoelde faciliteit uit te sluiten. Voorts behouden wij ons het recht voor zonder opgave van redenen bestellingen niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.
C. Voor wat betreft het doen van bestellingen via de website dient de Gebruiker de procedures/de invulformulieren correct en volledig in acht te nemen, welke wij in de Handleiding (of op een ander wijze) zullen aangeven, waarbij wij ons te allen tijde het recht voorbehouden deze procedure/bestelformulieren te wijzigen. Alleen correct en volledig ingevulde bestellingen zullen in behandeling worden genomen. Bij het opgeven van een incidenteel bezorgadres (als bedoeld in dit artikel) is de Gebruiker verplicht ervoor zorg te dragen, dat de af te leveren goederen op dat adres door de ons op een acceptabele en normaal geldende wijze kunnen worden afgeleverd.
D. Wij kunnen generlei verantwoordelijkheid nemen voor de risico's, die gelegen zijn in het gebruik door de Gebruiker van de in dit artikel bedoelde faciliteit. De Gebruiker neemt al deze risico's voor zijn rekening, zoals bijvoorbeeld (maar daartoe niet beperkt) het risico, dat de goederen op zulk een adres (volgens de opvatting van de Gebruiker) niet of niet juist of niet compleet zouden zijn ontvangen. Wij mogen wat betreft de aftekening van de paklijst of borderel ter plaatse van het in dit artikel bedoelde andere adres geheel afgaan op de persoon, die zich daar als tot die aftekening namens de Gebruiker bevoegd aandient, met het effect, alsof de Gebruiker persoonlijk zou hebben afgetekend.
9. Overige bepalingen
A. Gezien de aard van de onderwerpen die in deze Gebruikersregeling zijn opgenomen en de snelle ontwikkeling op organisatorisch en technisch gebied, met name ook wat het informatiewezen betreft, behouden wij ons het recht voor (al dan niet na beëindiging conform het bepaalde in punt 2) één of meer bepalingen van de gebruikersfaciliteit met ingang van een door ons aan te geven tijdstip te wijzigen c.q. het Gebruiksrecht aan te vullen of door een andere tekst te vervangen, waarbij wij met het oog op een continuering van de toelating van de Gebruiker diens uitdrukkelijke toestemming van de nieuwe bepalingen zullen kunnen verlangen.
B. Op de Gebruikersregeling is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen - welke dan ook, ook die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd - die tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst, of de uitvoering daarvan, of naar aanleiding van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, of naar aanleiding van de uitvoering van die overeenkomsten, zowel die van juridische (daaronder begrepen geschillen over de rechtsgeldigheid en de aanvang of het einde van de werking van genoemde overeenkomsten) als die van feitelijke aard, als die met betrekking tot taxatiegeschillen, zullen worden beslecht overeenkomstig het reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut, verder te noemen "N.A.I.".
C. Kennisgevingen die partijen op grond van deze overeenkomst aan elkaar zullen doen, vinden schriftelijk (dus niet via Internet of onze website) plaats.
D. Eventuele algemene voorwaarden van de Gebruiker zijn niet van toepassing en binden ons derhalve in generlei opzicht. De betrekkingen tussen partijen worden uitsluitend geregeerd door onze Algemene Leveringsvoorwaarden.
 
XIX. VERREKENING/OPSCHORTING
1. Het is de afnemer niet toegestaan enig door hem aan ons verschuldigd bedrag te compenseren met bedragen welke wij aan hem verschuldigd mochten zijn. Een reclame van de afnemer schort zijn eventuele betalingsverplichtingen jegens ons niet op.
2. Indien de afnemer failleert, faillissement of surseance van betaling aanvraagt en/of in gebreke is met de juiste en/of tijdige nakoming van een of meer van zijn verplichtingen, zijn de verplichtingen van ons tot nakoming van onze eigen verplichtingen automatisch en onmiddellijk opgeschort totdat de afnemer hetgeen hij opeisbaar is verschuldigd volledig heeft voldaan.
3. Wij zijn gerechtigd alvorens onzerzijds na te komen, volledige betaling en/of een afdoende zekerheid voor de nakoming door de afnemer te verlangen indien aannemelijk is dat deze zijn verplichtingen niet juist en/of niet tijdig zal (kunnen) nakomen.
 
XX. MEDEDELINGEN/ONTBINDING
1. Vorderingen tot nakoming en ingebrekestellingen dienen per aangetekend schrijven te worden gedaan en duidelijk aan te geven wat wordt verlangd en binnen welke termijn.
2. Het bepaalde in sub 1. geldt eveneens voor het stellen van enige andere termijn en het doen van een beroep op ontbinding van de overeenkomst. Een beroep op ontbinding dient de gronden daarvoor duidelijk aan te geven.
 
XXI. CONVERSIE
1. Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig is, treedt voor deze bepaling automatisch (van rechtswege) in de plaats een geldige bepaling die zoveel mogelijk beantwoord aan het nietige beding. Partijen zijn gehouden over de tekst van deze nieuwe bepaling zonodig met elkaar in overleg te treden.
2. In dat geval behouden de overige bepalingen in de algemene voorwaarden zoveel mogelijk onverminderd hun geldigheid.
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder nr. 01084228
 
 
 
 
^

artikelen geselecteerd